Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

 

Poleć znajomym

Spis treści

 

20. Narodziny chrześcijaństwa

 

I. Palestyna w czasach Jezusa

1. W I w. p.n.e. Palestyna została wcielona do Imperium Rzymskiego jako prowincja Judea

2. Zarządzanie Judeą

a. przedstawicielem władz rzymskich był urzędnik o nazwie prokurator

b. Judea posiadała znaczną autonomię (ograniczoną niezależność)

– Żydzi mogli swobodnie wyznawać swoją religię

– Żydzi samodzielnie zbierali podatki

3. Żydzi wyznawali judaizm, który był religią monoteistyczną – wiara w jedynego Boga Jahwe

 

II. Działalność i śmierć Jezusa Chrystusa

1. Chrystus urodził się ok. 7-4 r. p.n.e. w Betlejem, położonym w należącej do Rzymu Palestynie [ mozaika przedstawiająca Ziemię Świętą]

2. Nauki Jezusa Chrystusa

a. głosił nadejście Królestwa Bożego

b. został uznany za Mesjasza, syna Bożego, który przyszedł na świat, aby zbawić ludzkość od grzechu

c. wkrótce popadł konflikt z kapłanami żydowskimi, którzy uznawali go za wichrzyciela

3. Śmierć Jezusa na krzyżu

a. wyrok śmierci został wydany przez namiestnika Judei Poncjusza Piłataok. 30 r. n.e. [ Chrystus przed sądem Piłata]

b. kara śmierci została wykonana przez ukrzyżowanie [ Kościół Grobu Pańskiego]

c. w przekonaniu chrześcijan Jezus po trzech dniach zmartwychwstał i wstąpił do królestwa niebieskiego

 

III. Powstanie Kościoła

1. Chrześcijaństwo początkowo rozwijało się tylko wśród Żydów

2. Dzięki misji św. Pawła – chrześcijaństwo rozpowszechniło się wśród innych narodów

3. Rozwój organizacyjny:

a. powstawanie gmin z wybieralnymi biskupami na czele

b. jednoczenie autonomicznych gmin – powstanie Kościoła powszechnego

5. Chrześcijaństwo jako religia objawiona – opierała się na świętych księgach

a. Stary Testament

b. Nowy Testament

c. religia chrześcijańska głosi:

– wiarę w jednego Boga w trzech osobach (Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty)

– braterstwo i równość wobec Boga wszystkich ludzi

– karę za grzechy w życiu pozaziemskim

– obowiązek naśladowania Chrystusa, rezygnacji z majątku i wspierania biednych

– akceptację dla istniejącego systemu politycznego

 

IV. Państwo rzymskie wobec chrześcijan

1. Początkowo chrześcijanie byli tolerowani jako nieliczna sekta żydowska

2. W pewnych okresach dochodziło do prześladowań

a. prześladowania chrześcijan były spowodowane:

– odmową wykonywania kultu państwowego

– oskarżeniami o zaburzanie dotychczasowego porządku społecznego

– oskarżeniami o zbrodnicze praktyki religijne (np. zabijanie niemowląt w trakcie rytualnych uczt)

b. największe prześladowania chrześcijan miały miejsce za panowania:

–  Nerona – w 64 r. n.e.

Dioklecjana  – edykty z 303 i 304 r. n.e.

3. Zmiana polityki cesarstwa wobec chrześcijan

a. wydanie Edyktu mediolańskiego 313 r. n.e. – chrześcijaństwo religią tolerowaną

2. Polityka:

a. uznanie chrześcijaństwa przez Teodozjusza Wielkiego jako religii panującej – 392 r. n.e.

4. Rozwój chrześcijaństwa

1. Struktura organizacyjna:

a. powstanie pięciu patriarchatów

b. podział na diecezje zarządzane przez biskupów

c. organizacja powszechnych soborów

f. sztuka wczesnochrześcijańska

wizerunki Chrystusa z rzymskich katakumb

symbole chrześcijaństwa

 bazylika

Rozwiąż quiz

 

Galeria ilustracji

 

 

Strona główna

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"