Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

 

Poleć znajomym

Spis treści

 

25. Państwo Franków

 

1. Frankowie

a. Franikowie w V w. dokonali podboju rzymskiej Galii w.

b. działalność Chlodwiga I z dynastii Merowingów (ok. 466-511)

– zjednoczył wszystkie plemiona frankijskie

–  przyjął chrześcijaństwo w obrządku katolickim – 496 r. 

c. organizacja państwa Franków

d. państwo Franków było  monarchią patrymonialną

–  na czele państwa stał król – z dynastii Merowingów

– król traktował państwo jako własność prywatną podlegającą podziałom spadkowym

– w państwie ważną rolę odgrywał dwór składający się z najwyższych dostojników świeckich i kościelnych

 

2. Kryzys monarchii Merowingów i początki rządów Karolingów

a. rozpad państwa Merowingów – podziały dynastyczne i krwawe wojny domowe

b. upadek władzy królewskiej i wzrost znaczenia urzędników nazywanych majordomami

c. rządy Karola Młota z rodu Karolingów (686-741 r.)

– zreorganizował armię

– odparł najazd muzułmański – bitwa pod Poitiers732 r.

d. panowanie Pepina Krótkiego (ok. 715-768) – syn Karola Młota

– detronizacja ostatniego króla z dynastii Merowingów i objęcie tronu przez Chlodwiga – początek dynastii Karolingów751 r.

– utworzenie Państwa Kościelnego – przekazanie przez Chlodwiga papiestwu ziem odzyskanych od Bizancjum w środkowej Italii

 

3. Panowanie Karola I Wielkiego (768-814 r.) 

a. podboje Karola I Wielkiego – pokonał Sasów, Bawarów, Longobardów, skutecznie walczył z Arabami 

b. reforma administracyjna

– ujednolicił i scentralizował administrację

– podzielił państwo na hrabstwa i marchie i ich zarząd przekazał w ręce hrabiów i margrabiów

– nadzór nad administracją powierzył urzędnikom nazywanym missi dominici

c. przeprowadził reformę monetarną – wprowadził jednolity system monetarny – denary

d. udoskonalił system prawny – nakazał wydawanie kapitularzy – zbiory przepisów prawnych 

 

5. Oświata i kultura „renesansu karolińskiego”

a. Karol Wielki przeprowadził reformę edukacji

– nakazał tworzenie szkół przy biskupstwach i klasztorach

– w szkołach wprowadzono program tzw. siedmiu sztuk wyzwolonych

b. reforma pisma – wprowadzenie  minuskuły karolińskiej

 

6. Koronacja Karola I Wielkiego na cesarza – 25 XII 800 r.

 

7. Rozpad cesarstwa karolińskiego

a. osłabienie władzy cesarskiej za panowania Ludwika Pobożnego (814-840 r.)

b. traktat w Verdun843 r. – podział terytorium cesarstwa między synów Ludwika Pobożnego:

Lotar – otrzymał Włochy i pas ziemi od Alp do Morza Północnego oraz tytuł cesarski

Karol Łysy – tereny późniejszej Francji

Ludwik Niemiec – tereny późniejszych Niemiec

 

Spis treści

 

Galeria ilustracji

Strona główna

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"