Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

Poleć znajomym

Spis treści

 

7. Grecka polis jako forma organizacyjna społeczeństwa greckiego

 

1. Wieki Ciemne

a. okres w historii greckiej trwający od XI do VIII w. p.n.e.

b. cechy charakterystyczne:

brak źródeł pisanych

– zubożenie kultury materialnej

– znaczne wyludnienie

c. zastosowanie żelaza do wyrobu narzędzi – początek epoki żelaza w Grecji

d. rozwój garncarstwa

2. Wielka Kolonizacja – proces planowego tworzenia przez Greków osad o charakterze rolniczo-handlowym  na terenach bezludnych lub słabo zaludnionych poza Grecją

3. Początek epoki archaicznej – odradzanie się cywilizacji greckiej w VIII w. p.n.e.

a. alfabet i pismo alfabetyczne – według wzorów fenickich

b. początki literatury greckiej:

– twórczość Homera (Iliada i Odyseja)

– poematy Hezjoda (Teogonia)

 

4. Narodziny polis

a. forma państwa opierająca się na wspólnocie obywatelskiej, zamieszkującej miasto i otaczający je obszar rolniczy

b. miasto-państwo

c. cechy polis

– udział w życiu publicznym mieli tylko obywatele – mężczyźni mający prawa i obowiązki polityczne danej polis

– regulatorem życia publicznego było prawo

– życie publiczne toczyło się na agorze – głównym placu, wokół którego rozmieszczone były gmachy publiczne

– obywatele mieli prawo uczestniczenia w zgromadzenia ludowych – zebraniach na których podejmowano ważne decyzje

 

5. Najstarsze formy ustrojowe poleis greckich

a. w najdawniejszych czasach państwa greckie były monarchiami – rządzili nimi królowie

b. oligarchia

– rządy nielicznej grupy ludzi

– duże znaczenie arystokracji – uprzywilejowanej grupy ludzi wyróżnionych z racji urodzenia

– obniżona rola zgromadzenia ludowego

c. tyrania – rządy jednostki

– tyrani byli uzurpatorami, czy władzę zdobyli nielegalnie

– rządy tyranów często były okresem spokoju, rozkwitu i dobrobytu

– mimo to Grecy mieli bardzo wrogi stosunek do tyranii

Rozwiąż quiz

Strona główna

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"