Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

Poleć znajomym

Spis treści

 

II. 20. Powstanie kozackie Bohdana Chmielnickiego

 

1. Narodziny kozaczyzny na Ukrainie

a. Ukraina została włączona do Polski w 1569 r.unia lubelska

b. Kozacy – wolni, w większości prawosławni mieszkańcy Ukrainy

a. Zaporoże (Dzikie Pola)  – obszar kształtowania się Kozaczyzny

b. organizacja kozaczyzny

– posiadali samorząd i własną organizację wojskową

– siedzibą władz był warowny obóz – Sicz

– jednym ze źródeł utrzymania były wyprawy łupieżcze na terytorium Turcji

c. Kozacy rejestrowi – Kozacy pobierających żołd od Rzeczypospolitej w zamian za gotowość do służby wojskowej

 

2. Przyczyny konfliktu na Ukrainie

a. dążenie króla do ograniczenia Kozaczyzny

b. walka Kozaków o zachowanie przywilejów i powiększenie rejestru

c. zaostrzenie się konfliktów podłożu:

– narodowościowym – polonizacja elity ukraińskiej

– wyznaniowym – rywalizacja wyznawców katolicyzmu, prawosławia i kościoła unickiego

d. rozczarowanie Kozaków rezygnacją króla Władysława IV  z planów wojny z Turcją

e. zemsta Bohdana Chmielnickiego  za osobiste krzywdy

 

3. Przebieg powstania Bohdana Chmielnickiego

a. wybuch powstania – 1648 r.

b. pierwsze sukcesy powstańców dzięki wsparciu wojsk tatarskich

– zwycięstwo  pod Żółtymi Wodami

– zwycięstwo pod Korsuniem

– zwycięstwo pod Piławcami1648 r.

c. śmierć Władysława IV i elekcja Jana II Kazimierza  – 1648 r.

d. obrona Zbaraża – pod dowództwem Jeremiego Wiśniowieckiego (1649 r.)

e. zawarcie ugody w Zborowie – 1649 r.

 

4. Skutki powstania Chmielnickiego

a. zawarcie przez Chmielnickiego ugody perejasławskiej z Rosją –1654 r.

– na mocy ugody perejasławskiej Ukraina miała zostać włączona do Rosji

  przyczyniła się do wybuchu wojny polsko-rosyjskiej

– wojna zakończyła się rozejmem zawartym w 1667 r. w Andruszowie, na mocy którego Polska oddała Rosji obszary na wschód od Dniepru (tzw. Ukraina lewobrzeżna)

b. unia w Hadziaczu1658 r. – niezrealizowany plan utworzenia Rzeczpospolitej Trojga Narodów

c. ogromne zniszczenia i wyludnienie Ukrainy

 

Spis treści 

 

Strona główna

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"