Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

Materiały do nauki historii

 

 
 

Poleć znajomym

Spis treści

 

II. 20. Powstanie kozackie Bohdana Chmielnickiego

 

1. Narodziny kozaczyzny na Ukrainie

a. Ukraina została włączona do Polski w 1569 r.unia lubelska

b. Kozacy – wolni, w większości prawosławni mieszkańcy Ukrainy

a. Zaporoże (Dzikie Pola)  – obszar kształtowania się Kozaczyzny

b. organizacja kozaczyzny

– posiadali samorząd i własną organizację wojskową

– siedzibą władz był warowny obóz – Sicz

– jednym ze źródeł utrzymania były wyprawy łupieżcze na terytorium Turcji

c. Kozacy rejestrowi – Kozacy pobierających żołd od Rzeczypospolitej w zamian za gotowość do służby wojskowej

 

2. Przyczyny konfliktu na Ukrainie

a. dążenie króla do ograniczenia Kozaczyzny

b. walka Kozaków o zachowanie przywilejów i powiększenie rejestru

c. zaostrzenie się konfliktów podłożu:

– narodowościowym – polonizacja elity ukraińskiej

– wyznaniowym – rywalizacja wyznawców katolicyzmu, prawosławia i kościoła unickiego

d. rozczarowanie Kozaków rezygnacją króla Władysława IV  z planów wojny z Turcją

e. zemsta Bohdana Chmielnickiego  za osobiste krzywdy

 

3. Przebieg powstania Bohdana Chmielnickiego

a. wybuch powstania – 1648 r.

b. pierwsze sukcesy powstańców dzięki wsparciu wojsk tatarskich

– zwycięstwo  pod Żółtymi Wodami

– zwycięstwo pod Korsuniem

– zwycięstwo pod Piławcami1648 r.

c. śmierć Władysława IV i elekcja Jana II Kazimierza  – 1648 r.

d. obrona Zbaraża – pod dowództwem Jeremiego Wiśniowieckiego (1649 r.)

e. zawarcie ugody w Zborowie – 1649 r.

 

4. Skutki powstania Chmielnickiego

a. zawarcie przez Chmielnickiego ugody perejasławskiej z Rosją –1654 r.

– na mocy ugody perejasławskiej Ukraina miała zostać włączona do Rosji

  przyczyniła się do wybuchu wojny polsko-rosyjskiej

– wojna zakończyła się rozejmem zawartym w 1667 r. w Andruszowie, na mocy którego Polska oddała Rosji obszary na wschód od Dniepru (tzw. Ukraina lewobrzeżna)

b. unia w Hadziaczu1658 r. – niezrealizowany plan utworzenia Rzeczpospolitej Trojga Narodów

c. ogromne zniszczenia i wyludnienie Ukrainy

 

Spis treści 

 

Strona główna

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"