Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

 

Poleć znajomym

Spis treści

 

II. 25. Oświecenie – kultura umysłowa XVIII w.

 

1. Oświecenie jako „wiek rozumu”

a. wiodąca rola Francji w kulturze oświecenia – język francuski językiem międzynarodowym

b. wiara w postęp ludzkości

c. główne nurty umysłowe oświecenia:

racjonalizm – przekonanie, że cała wiedza pochodzi z rozumu

empiryzm – przekonanie, że cała wiedza pochodzi z doświadczeń zmysłowych

2. Wielka Encyklopedia Francuska

a. główni autorzy:

– Denis Diderot

Wolter

b. encyklopedia liczyła 35 tomów i zawierała całokształt ówczesnej wiedzy

c. główne idee przyświecające autorom encyklopedii:

racjonalizm

tolerancja

 

2.  Filozofia oświecenia

a. Karol Monteskiusz – Charles Louis Montesquieu

– krytyka absolutyzmu

– koncepcja trójpodziału władzy – władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza

b. WolterFrançois-Marie Arouet

c. Jean-Jacques Rousseau  (czyt. ruso) – autor dzieła Umowa społeczna

krytykował absolutyzm

stworzył koncepcję umowy społecznej jako genezy państwa

– uważał lud za suwerena

– był zwolennikiem tzw. demokracji bezpośredniej – ustroju, w którym lud uczestniczy bezpośrednio w podejmowaniu ważnych decyzji

d. Immanuel Kant – autor teorii poznania stanowiąca połączenie dorobku racjonalizmu i empiryzmu

 

3. Nauka i technika w okresie oświecenia

a. Isaac Newton – odkrył prawo grawitacji i zasady dynamiki

b. Karol Linneusz – opracował klasyfikację roślin i zwierząt

c. Benjamin Franklin – wynalazca piorunochronu

d. Alessandro Volta – skonstruował kondensator i pierwszą baterię elektryczną

e. bracia Joseph i Étienne Montgolfier – skonstruowali balon na ogrzewane powietrze

 

3. Literatura i sztuka oświeceniowa

a. najważniejsi pisarze i ich dzieła

– Aniel Defoe – Przypadki Robinsona Crusoe

– Jonathan Swift – Podróże Guliwera

– Denis Diderot – Kubuś Fatalista i jego pan

b. Sztuki plastyczne

a. rokoko – styl charakteryzujący się bogactwem dekoracji

b. klasycyzm – styl czerpiący ze wzorów starożytnej Grecji i Rzymu

c. muzyka

– twórczość Wolfganga Amadeusza Mozarta

– twórczość Josepha Haydna

 

Spis treści 

 

Strona główna

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"