Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

 

Poleć znajomym

Spis treści

 

II. 27. Absolutyzm oświecony w Prusach, Austrii i Rosji

 

I. Absolutyzm oświecony w Prusach

1. Absolutyzm oświecony ustrój państwa rozpowszechniony w drugiej połowie XVIII w., w której władca uznaje niektóre zasady umowy społecznej i przyznaje mu pewne wolności np. tolerancję religijną,

a. koronacja królewska Fryderyka I Hohenzollerna – 1701 r.

b. reformy wewnętrzne  Fryderyka Wilhelma I  (1713-1740 r.)

– stworzenie nowoczesnej administracji

– stworzenie silnej armii – Prusy stały się państwem militarnym

2. Modernizacja (unowocześnienie) państwa przez Fryderyka II Hohenzollerna  (1740-1786 r.)

a. rozwój oświaty wprowadzenie obowiązku szkolnego

b. laicyzacja (proces zeświedczenia) społeczeństwa

c. wprowadzenie zasad merkantylizmu w gospodarce

3. Zdobycie Śląska podczas toczonych z Austrią tzw. wojen śląskich

 

II. Budowa monarchii absolutnej w Austrii za panowania

1. Reformy Marii Teresy  i Józefa II

a. centralizacja władzy – podporządkowanie rządów poszczególnych krajów rządowi centralnemu w Wiedniu

b. reformy sądownictwa

– ograniczenie kary śmierci i zniesienie tortur

– ujednolicenie przepisów dla wszystkich stanów społecznych

c. reformy oświaty

– rozbudowa świeckich szkół podstawowych i średnich

– reforma uniwersytetów

d. reformy finansów państwa

2. polityka wobec Kościoła i kleru

a. podporządkowanie duchowieństwa państwu

b. likwidacja zgromadzeń zakonnych niezajmujących się szkolnictwem lub pielęgnacją chorych

c. polityka tolerancji religijnej wobec innowierców

3. Rozbudowa i unowocześnienie armii

 

II. Wzrost znaczenia Rosji

1. Reformy cara Piotra I  (1682-1725 r.) – celem były modernizacja i europeizacja Rosji

a. reformy obyczajowe – wprowadzenie wzorców zachodnich

b. reformy ustrojowe – umocnienie samodzierżawia (carskiej władzy absolutnej)

– rozbudowa administracji

– ustanowienie tytułu Cesarza Wszechrosji

c. przeniesienie stolicy do Sankt Petersburga

d. rozwój oświaty – np. tworzenie szkół kadetów

e. rozbudowa i unowocześnienie armii 

2. Wzrost międzynarodowego znaczenia Rosji

a. podczas wielkiej wojny północnej ze Szwecją (1700-1721 r.) Rosja zdobyła Inflanty (dostęp do portów na Bałtyku)

b. udział Rosji w rozbiorach Polski za panowania Katarzyny II Wielkiej

 

Spis treści 

 

Strona główna

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"