Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

Poleć znajomym

Spis treści

 

29. Wybuch Wielkiej Rewolucji Francuskiej

 

1. Sytuacja we Francji przed wybuchem rewolucji – geneza rewolucji

a. Francja przed wybuchem rewolucji była monarchią absolutną

b. bardzo duże zadłużenie państwa w wyniku zaangażowania w wojny z Anglią

c. społeczeństwo francuskie było podzielone na trzy stany

– stan pierwszy – szlachta

– stan drugi – duchowieństwo

– stan trzeci – mieszczanie  i chłopi

d. w społeczeństwie francuskim rozpowszechniały się nowe idee oświeceniowe

 

2. Trudna sytuacja gospodarcza państwa zmusiła Ludwika XVI do zwołania Stanów Generalnych (reprezentacja wszystkich trzech stanów) w celu uzyskania od nich zgody na nowe podatki

a. przedstawiciele stanu trzeciego żądali przeprowadzenia reform w państwie

b. przedstawiciele stanu trzeciego ogłosili się Zgromadzeniem Narodowym

 

3. Wybuch rewolucji

a. nieudana próba rozpędzenia Zgromadzenia Narodowego zaostrzyła konflikt

b. tłum paryżan zdobył Bastylię – 14 VII 1789 r. – wydarzenie to uznawane jest za początek rewolucji

c. uchwalenie przez Zgromadzenie Narodowe Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela –  sierpień 1789 r.

 

4. uchwalenie konstytucji – wrzesień 1791 r

a. Francja przekształciła się w monarchię konstytucyjną

b. konstytucja ustanawiała trójpodział władzy

– król z ministrami stanowił władzę wykonawczą

władza ustawodawcza została powierzona Zgromadzeniu Prawodawczemu – tzw. Legislatywie

– ustanawiała niezależność władzy sądowniczej

 

5. Ustanowienie republiki we Francji

a. wybuch wojny z Austrią i Prusami

b. Ludwik XVI i Maria Antonina zostali oskarżeni o zdradę i skazani na karę śmierci

c. we wrześniu 1792 r. we Francji ustanowiono republikę

 

Spis treści 

 

Strona główna

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"