Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

Poleć znajomym

Spis treści

 

36. Powstanie kościuszkowskie i upadek państwowości polskiej

 

1. Wybuch powstania

a. przyczyny wybuchu powstania

– obawa przed kolejnym – ostatecznym podziałem kraju

– sprzyjająca sytuacja międzynarodowa – wybuch rewolucji we Francji

– impulsem do wybuchu powstania było zarządzenie redukcji wojska polskiego

b. ogłoszenie przez Tadeusza Kościuszkę w Krakowie aktu insurekcji 24 III 1794 r. – początek powstania kościuszkowskiego

Tadeusz Kościuszko Tadeusz Kościuszko Naczelnikiem (dyktatorem) powstania

– organem pomocniczym Naczelnika – Najwyższa Rada Narodowa

2. Działania zbrojne w powstaniu kościuszkowskim

a. bitwa pod Racławicami4 IV 1794 r.

b. insurekcja (zbrojne powstanie) w Warszawie – 17-18 marca – Jan Kiliński

c. wybuch powstania na Litwie – Jakub Jasiński

3. Wydanie przez Tadeusza Kościuszkę Uniwersału połanieckiego7 V 1974 r.

a. celem wydania Uniwersału połanieckiego było zachęcenie chłopów do udziału w powstaniu

b. uniwersał przyznawał chłopom wolność osobistą, gwarantował nieusuwalność z ziemi i obniżał wymiar pańszczyzny wszystkim chłopom, a zwalniał z jej świadczenia uczestników powstania

3. Działania zbrojne latem 1794 r.

a. klęska wojsk Tadeusza Kościuszko pod Szczekocinami (6 VI 1794 r.) – oddziały Tadeusza Kościuszki musiały walczyć z połączonymi siłami rosyjsko-pruskimi

b. obrona Warszawy – od lipca 1794 r.

c. wybuch powstania w Wielkopolsce

– powstańcom wielkopolskim pośpieszył z pomocą gen. Jan Henryk Dąbrowski

– wybuch powstania w Wielkopolskie zmusił do odstąpienie od oblężenia Warszawy wojsk pruskich

4. Upadek powstania kościuszkowskiego

a. klęska pod Maciejowicami – 10 X 1794 r. – ranny Tadeusz Kościuszko dostał się do niewoli

b. zdobycie przez wojska carskie Warszawy  – wojska rosyjskie dopuściły się rzezi ludności cywilnej na Pragi – 4 XI 1794 r.

5. Trzeci rozbiór Polski

a. trzeci traktat rozbiorowy został zawarty 24 X 1795 r.

b. Stanisław August Poniatowski abdykował

c. Trzeci rozbiór Polski oznaczał całkowitą likwidację państwa polskiego

 

Spis treści 

 

Strona główna

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"