Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

Poleć znajomym

Spis treści

 

Nowe ideologie

 

I. Liberalizm

1. Liberalizm to doktryna społeczna i polityczna uznająca wolność i nieskrępowaną działalność jednostek za wartość nadrzędną.

2. Główne hasła programowe liberalizmu:

a. liberałowie domagali się respektowania najważniejszych praw obywatelskich:  wolności osobistej, wolności słowa, równości wobec prawa

b. w sferze społecznej liberałowie domagali się zniesienie nierówności stanowej, ale akceptowali nierówności ekonomiczne

c. w sferze politycznej liberałowie byli zwolennikami monarchii konstytucyjnej, w której prawa polityczne są ograniczone  są cenzusem majątkowym

 

II. Konserwatyzm

1. Konserwatyzm – ideologia społeczno-polityczna uznająca za naczelne dobro „stary porządek” społeczno-polityczny i cały związany z nim system wartości.

2. Konserwatyści uznawali:

a. władzę absolutną monarchii

b. uprzywilejowanie szlachty i duchowieństwa

c. szczególną rolę tradycji oraz religii i Kościoła w życiu społecznym

III. Romantyzm

1. Romantyzm to prąd ideowy, literacki i artystyczny rozwijający się w Europie od XVIII do XIX w. pod wpływem ruchów wolnościowych,

2. Cechy charakterystyczne romantyzmu:

a. uczuciowość

b. dążenie do rozwoju ludzkiej osobowości

c. w literaturze wykorzystywano  motywy ludowe, baśniowe i historyczne

d. wzorem osobowym zbuntowany bohater samotnie walczący ze światem

3. Najważniejsi przedstawiciele romantyzmu:

a. Jerzy Byron (czyt. bajron) – wybitny angielski poeta

b. Eugeniusz Delacroix (czyt. delakrua) – francuski malarz

 

III. Rewolucja lipcowa we Francji

1. Francja w okresie restauracji

a. panowanie Ludwika XVIII, a od 1824 r.  Karola X Burbona

b. przywrócenie absolutyzmu i ograniczenie swobód obywatelskich

2. Rewolucja lipcowa

a. rozwiązanie przez Ludwika XVIII Izby Deputowanych (niższej izby parlamentu)

b. wybuch rewolucji lipcowej w Paryżu – 27-29 lipca 1830 r.

c. abdykacja Karola X

d. objęcie tronu przez Ludwika Filipa – z linii orleańskiej Burbonów

b. poszerzenie praw obywatelskich

– rozszerzenie praw wyborczych

– przywrócenie wolności prasy

IV. Narodziny ruchu robotniczego

1. W pierwszej połowie XIX wieku robotnicy pracowali w trudnych warunkach i otrzymywali bardzo niskie wynagrodzenie

2. Luddyzm

a. działalność Nedda Ludda

b.  niszczenie maszyn - luddyści byli przekonani, że to maszyny są przyczyną nędzy robotników

2. Powstanie związków zawodowych

a. związki zawodowe to organizacje skupiające robotników i walczące o ich prawa

b. jedną z form walki związków zawodowych były strajki polegające na powstrzymywaniu się od wykonywania pracy

3. Czartyzm – pierwszy masowy ruch polityczny robotników

a. program czartystów został sformułowany w karcie praw ludu People's Charter (czyt. pipls czarter - stąd nazwa „czartyzm”)

b. działalność czartystów polegała na zbieraniu podpisów pod petycjami do parlamentu

5. Socjalizm utopijny

a. socjalizm utopijny – określenia nierealnych (utopijnych) koncepcji przebudowy społeczeństwa.

b. czołowi przedstawiciele socjalizmu utopijnego

Claude Sain-Simon (czyt.: klod de sęsimą)

Charles Fourier (czyt.: szarl furje)

Robert Owen (czyt.: ołen)

6. Początki komunizmu

a. czołowi teoretycy:

Karol Marks (1818-1883 r.)

Fryderyk Engels (1820-1895 r.)

b. program został zawarty w „Manifeście komunistycznym” (1848 r.)

c. główne cechy charakterystyczne komunizmu

– całkowita równość socjalna wszystkich ludzi

– program budowy społeczeństwa bezklasowego, opartego na społecznej własności środków produkcji i równym podziale dóbr

proletariat (robotnicy) zostali uznani za wiodącą klasę społeczną

Rozwiąż quiz

 

Strona główna

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"