Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

 

Poleć znajomym

Spis treści

 

Europa w połowie XIX wieku - Wiosna Ludów w Europie

 

I. Geneza Wiosny Ludów 1848-1849 r.

1. Wzrost ekonomicznego i politycznego znaczenia burżuazji

2. Nasilanie się nastrojów rewolucyjnych

a. żądania nadania ziemi na własność chłopów w Europie Środkowej

b. żądania poprawy warunków życia proletariatu

c. żądania rozszerzenia praw obywatelskich

d. dążenia zjednoczeniowe w Niemczech i Włoszech

e. dążenia niepodległościowe Polaków i Węgrów

3. Kryzys gospodarczy i głód w latach 1846-1849

 

II. Rewolucja lutowa we Francji – 1848 r.

1. Przyczyny wybuchu rewolucji

a. kryzys gospodarczy

b. niezadowolenie drobnomieszczaństwa i robotników

c. odmowa zgody na organizację bankietu w Paryżu

2. Wybuch rewolucji – 22 II 1848 r.

a. abdykacja Ludwika Filipa I (panował w latach 1830-1848)

b. utworzenie Rządu Tymczasowego i proklamacja (uroczyste ogłoszenie) republiki25 II 1848 r.

3. Reformy

a. powszechne prawo wyborcze

b. wolność prasy, zebrań

c. utworzenie warsztatów narodowych

4. Wybory do Zgromadzenia Konstytucyjnego

a. zwycięstwo wyborcze burżuazji

b. likwidacja warsztatów narodowych

5. Powstanie czerwcowe – 23-26 VI 1848 r.

6. Konstytucja z 4 XI 1858 r.

a. jednoizbowe Zgromadzenie Prawodawcze

b. prezydent

7. Wybór na prezydenta Ludwik a Napoleona Bonaparte (rządy w latach 1848-1851)

 

II. Wiosna Ludów w krajach niemieckich

1. Rewolucja w Berlinie – 18-19 III 1848 r.

a. walki zbrojne na ulicach Berlina

b. wprowadzenie wolności słowa, zebrań i stowarzyszeń

c. rozwiązanie parlamentu pruskiego – 5 XII 1848 r.

d. nadanie konstytucji

2. Zwołanie przez Radę Związku Niemieckiego ogólnoniemieckiego parlamentu do Frankfurtu nad Menem

a. uchwalenie przez parlament frankfurcki Konstytucji

  zjednoczenie Niemiec - Niemcy federacją państw z dziedzicznym cesarzem

– dwuizbowy parlament

– swobody polityczne

b. odrzucenie Konstytucji i korony cesarskiej przez Fryderyka Wilhelma IVw

 

III. Wiosna Ludów w monarchii habsburskiej

1. Powstanie w Wiedniu

a. dymisja Metternicha

b. nadanie przez cesarza Ferdynanda I konstytucji

c. objęcie tronu cesarskiego przez Franciszka Józefa I (ur. 1830, 1848-1916 r.)

– nadanie nowej konstytucji

2. Powstanie na Węgrzech

a. wybuch rewolucji w Budapeszcie – 15 III 1848 r.

b. powołanie Lajosa Kossutha (czyt.: lajosz koszut) na prezydenta

c. klęska wojsk węgierskich z wojskami austriackimi i rosyjskimi (Iwan Paskiewicz)

d. udział Polaków w powstaniu węgierskim - gen. Józef Bem

 

IV. Wiosna Ludów we Włoszech

1. Ruchy niepodległościowe w prowincjach włoskich cesarstwa austriackiego

a. klęska wojsk włoskich dowodzonych przez króla Sardynii Karola Alberta

b. wkroczenie wojsk austriackich do Piemontu

2. Rewolucja w Rzymie – proklamowanie Republiki Rzymskiej – 9 II 1849

a.  pomoc francuska dla papieża Piusa IX

b. zdobycie Rzymu przez wojska francuskie i przywrócenie starego porządku

Rozwiąż quiz

 

Strona główna

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"