Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

Poleć znajomym

Spis treści

 

Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim

 

I. Na kongresie wiedeńskim podjęto decyzję o podziale Księstwa Warszawskiego

1. Z jego części wschodniej utworzono Królestwo Polskie

2. Z części zachodniej utworzono Wielkie Księstwo Poznańskie, które w ramach Państwa pruskiego otrzymało ograniczoną autonomię (częściową samodzielność)

3. Utworzenie Rzeczpospolitej Krakowskiej protektorat (terytorium zależne) Austrii, Rosji i Prus

 

II. Ustrój Królestwa Polskiego

1. Kongresówka (Królestwo Polskie) było związane unią personalną z Rosją

2. Ustrój polityczny regulowała konstytucja nadana Królestwu Polskiemu przez cara Aleksandra I

3. Liberalna konstytucja gwarantowała wolność osobistą oraz swobodę wyznania, słowa i druku

4. System władz Królestwa Polskiego

a. car Rosji jako król Polski:

– mianował ministrów

– dysponował prawem veta wobec uchwał sejmu

– kierował polityką zagraniczną

b. namiestnik

– zastępował króla podczas jego nieobecności w Warszawie

– pierwszym namiestnikiem został gen. Józef Zajączek

c. władzę ustawodawczą sprawował – dwuizbowy sejm

d. przygotowywaniem projektów ustaw zajmowała się Rada Stanu

e. władzę wykonawczą sprawowała Rada Administracyjna, która wchodziła w skład Rady Stanu

5. Królestwo Polskie posiadało własną armię, którą jednak dowodził brat cara wielki książę Konstanty

 

III. Życie gospodarcza w Kongresówce

1. Rolnictwo

a. dominacja gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej

– chłopi posiadają wolność osobistą, ale są jedynie użytkownikami uprawianej ziemi

– dominującą formą organizacyjną wielkiej własności ziemskiej jest folwark pańszczyźniany

b. stopniowe zamienianie trójpolówki na płodozmian

c. sporadyczne przypadki oczynszowania chłopów – zamiany pańszczyzny na czynsz

2. Główne ośrodki przemysłowe w Kongresówce

a. Zagłębie Dąbrowskie – przemysł wydobywczy

b. Zagłębie Staropolskie – przemysł wydobywczy i hutniczy

c. rozwój włókiennictwa w Łodzi

3. Minister skarbu Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki utworzył Bank Polski

 

Rozwiąż quiz

 

 

Strona główna

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"