Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

Poleć znajomym

Spis treści

 

Królestwo Polskie przed wybuchem powstania styczniowego

 

1. Sytuacja w Królestwie Polskich w połowie XIX w.

a. dzięki zniesieniu granicy celnej z Rosją w Królestwie Polskim nastąpił okres ożywienia gospodarczego

b. klęska Rosji w tzw. wojnie krymskiej przyczyniła się do złagodzenia polityki caratu – tzw. „wiosna posewastopolska”

– zgoda cara Aleksandra II na utworzenie Towarzystwa Rolniczego – prezesem hrabia Andrzej Zamoyski

– ogłoszenie amnestii (darowanie kar) dla osób zesłanych na Syberię

 

2. Nasilenie się nastrojów patriotycznych w Królestwie Polskim

a. organizowanie manifestacji patriotycznych

– manifestacje upamiętniały ważne rocznice

– podczas starć manifestantów z policją i wojskiem dochodziło do ofiar śmiertelnych

b. utworzenie tzw. Delegacji Miejskiej

– reprezentowała różne grupy społeczne

– celem jej działania była walka o odzyskanie autonomii  dla Królestwa Polskiego

 

3. Działalność Aleksandra Wielopolskiego

a. Aleksander Wielopolski był zwolennikiem polityki ugodowej wobec caratu i przeciwnikiem powstania

b. za zgodą cara w Królestwie powstał Rząd Cywilny z Aleksandrem Wielopolskim na czele

c. utworzenie Szkoły Głównej w Warszawie

 

4. Czerwoni i Biali

a. organizacja Białych

– miała program umiarkowany

– walkę o niepodległość odkładała na późniejszy bardziej dogodny moment

– głównymi przywódcami byli hrabia Andrzej Zamojski i Leopold Kronenberg

b. organizacja Czerwonych

– miała radykalny program reform społecznych – m.in. uwłaszczenie chłopów

– dążyła do natychmiastowego wybuchu antycarskiego powstania zbrojnego

– tworzenie sieci tajnych kółek spiskowych

– na czele organizacji stał Komitet Centralny Narodowy

– jednym z przywódców był Jarosław Dąbrowski

Rozwiąż quiz

 

Strona główna

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"