Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

Poleć znajomym

Spis treści

 

Wybuch i przebieg powstania styczniowego

 

1. Wybuch powstania

a. ogłoszenie przez Aleksandra Wielopolskiego branki (poboru) do wojska – chciał w ten sposób rozbić organizację czerwonych i przerwać przygotowania do powstania

b. ogłoszenie powstania przez Czerwonych – 22 I 1863 r.

– Komitet Centralny Narodowy przekształca się w Tymczasowy Rząd Narodowy

– Tymczasowy Rząd Narodowy ogłosił „Manifest” wzywającego do udziału w powstaniu

– zapowiedział uwłaszczenia chłopów i przyznanie ziemi bezrolnym uczestnikom powstania

c. walki miały charakter partyzancki – uczestniczyły w nich małe partie (oddziały), które starały się atakować z zaskoczenia

d. do powstania przyłączyła się również organizacja Białych

e. Marian Langiewicz  został dyktatorem powstania – po kilku dniach walk musiał wycofać się do Galicji

f. powstanie wybuchło również na ziemiach zabranych – na Litwie, Białorusi i Ukrainie

2. Polskie państwo podziemne

a. rozbudowa konspiracyjnego (tajnego) państwa polskiego

– konspiracyjna administracja

– pobór podatków na potrzeby powstania i tajnego państwa polskiego

b. w maju 1863 r. Tymczasowy Rząd Narodowy przekształcił się w Rząd Narodowy

 

3. Ostatnim przywódcą powstania był Romuald Traugutt    (X 1863 – IV 1864 r.)

a. miał doświadczenie wojskowe – wcześniej był zawodowym oficerem w armii rosyjskiej

b. podjął decyzję o przekształceniu oddziałów partyzanckich w regularna armię

c. starał się zrealizować uwłaszczenie chłopów

 

4. Upadek powstania styczniowego

a. 2 III 1864 r. car Aleksander II wydał ukaz o uwłaszczeniu chłopów – odciągnęło to chłopów od udziału w powstaniu

b. dużą stratą było rozbicie przez Rosjan oddziału gen. Józefa Hauke-Bosaka

c. w kwietniu 1864 r. został aresztowany i skazany na śmierć Romuald Traugutt

d. jednym z ostatnich oddziałów powstańczych była partia księdza Stanisława Brzózki, która walczyła do wiosny 1865 r.

 

5. Represje carskie po upadku powstania styczniowego

a. represje wobec uczestników powstania

– konfiskaty majątków

– wyroki śmierci

– więzienia

– katorga – zsyłka na Syberię

b. część uczestników powstania wyemigrowała za granicę

c. likwidacja pozostałości autonomii Królestwa Polskiego

– zastąpienie nazwy Królestwo Polskie nazwą Kraj Przywiślański

– upodobnienie administracji Królestwa Polskiego do administracji rosyjskiej

– intensywna rusyfikacja – zastąpienie języka polskiego językiem rosyjskim w urzędach i szkołach

– prześladowania Kościoła rzymskokatolickiego i Kościoła unickiego

 

Strona główna

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"