Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 

  

 

 

 

  

 


Notatki z  historii dla klasy I liceum i technikum

zakres podstawowy

 

Spis treści

 

1. System wersalski

2. Odbudowa powojenna i wielki kryzys gospodarczy

3. Kryzys demokracji

4. ZSRR w okresie międzywojennym

5. Świat zmierza ku wojnie

6. Kultura dwudziestolecia międzywojennego

Świat po I wojnie światowej - chronologia wydarzeń

Świat po I wojnie światowej - słowniczek pojęć

Świat po I wojnie światowej - galeria postaci

Świat po I wojnie światowej - katalog nazw

 

 

7. Odrodzenie Rzeczpospolitej

8. Walka o granicę wschodnią Polski

9. Walka o granicę polsko-niemiecką i polsko-czeską

10. Rządy parlamentarne

11. Przewrót Józefa Piłsudskiego

12. Gospodarka i kultura II Rzeczpospolitej

13. Polityka zagraniczna II Rzeczpospolitej

14. Polska w przededniu II wojny światowej

II Rzeczpospolita - chronologia wydarzeń

II Rzeczpospolita - słowniczek pojęć

II Rzeczpospolita - galeria postaci

II Rzeczpospolita - katalog nazw

15. Wojna obronna Polski

16. Ekspansja III  Rzeszy i ZSRR

17. Wojna Niemiec z ZSRR

18. Polityka okupacyjna Niemiec

19. Pozaeuropejskie teatry działań wojennych

20. Droga do zwycięstwa

II wojna światowa - chronologia wydarzeń

II wojna światowa - słowniczek pojęć

II wojna światowa - galeria postaci

II wojna światowa - katalog nazw

 

 

21. Okupowana Polska

22. Władze polskie podczas okupacji

23. Społeczeństwo polskie pod okupacją

24. Powstanie Warszawskie

25. Polacy w koalicji antyhitlerowskiej

Polacy podczas II wojny światowej - galeria postaci

Polacy podczas II wojny światowej - słowniczek pojęć

Polacy podczas II wojny światowej - chronologia wydarzeń

 

 

26. Nowy podział świata

27. Początki władzy komunistów w Polsce

28. Odbudowa powojenna

29. Polska w czasie stalinizmu

30. Niemcy po II wojnie światowej

31. Koniec stalinizmu

32. Polski październik

Świat i Polska po II wojnie światowej - chronologia wydarzeń

Świat i Polska po II wojnie światowej - galeria postaci

Świat i Polska po II wojnie światowej - słowniczek pojęć

 

 

33. Droga ku wspólnej Europie

34. Daleki Wchód po II wojnie światowej

35. Rozpad systemu kolonialnego

36. Konflikty na Bliskim Wschodzie

37. Blok wschodni w latach 60. i 40.

38. Przemiany społeczne i kulturowe lat 60.

39. Mała stabilizacja

40. Rządy Edwarda Gierka

Świat i Polska w drugiej połowie XX wieku - słowniczek pojęć

Świat i Polska w drugiej połowie XX wieku - galeria postaci

Świat i Polska w 2. połowie XX wieku - chronologia wydarzeń

 

 

41. Obalenie komunizmu w Polsce

42. Upadek komunizmu w Europie

43. III. Rzeczpospolita

44. Europa i świat na przełomie XX i XXI wieku

  

Materiały do nauki historii i wiedzy o społeczeństwie

Historia dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie
Scenariusze do kursu technik skutecznego uczenia się

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"

 Okaż serce ofiaruj  seniorowi
złotą jesień


My też
potrzebujemy domu

Przygarnij mnie jeśli możesz