Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

Materiały do nauki historii

 

 

Udostępnij na Facebooku

Spis treści

 

8. Poleis greckie

 

I. okres archaiczny w rozwoju Grecji (VIII – końca VI w. p.n.e.)

II. Narodziny poleis:

1. polis jako wspólnota religijna i polityczna obywateli miasta-państwa

2. status obywateli:

a. obowiązkowa służba wojskowa

b. prawo do uczestniczenia w życiu publicznym:

- zasiadanie w zgromadzeniu ludowym

- piastowanie urzędów

3. Klasyfikacja ustrojów politycznych poleis:

a. monarchia – „rządy jednego”

b. oligarchia – „rządy niewielu” (elita arystokratyczna)

c. demokracja – „rządy ludu” (obywateli)

d. tyrania – samowolne rządy jednostki [ Pelander - tyran Koryntu]

4. Wojskowość grecka epoki archaicznej

a. znaczenie jazdy w okresie „wieków ciemnych” – dominacja arystokracji

b. reforma hoplicka

- hoplici – ciężkozbrojna piechota

- falanga – czworoboczny szyk bojowy ciężkiej piechoty

 

III. Wielka Kolonizacja – masowa migracja Greków w VIII-VI w. p.n.e.

1. Przyczyny:

a. przeludnienie macierzystej polis

b. poszukiwanie źródeł deficytowych surowców

2. Zasięg geograficzny – regiony wzmożonej kolonizacji:

a. Wielka Grecja

b. wybrzeża Morza Czarnego

c. związki między metropolią a jej koloniami

3. Kontakty z ludnością autochtoniczną – barbarzyńcy

4. Przemiany gospodarcze w okresie Wielkiej Kolonizacji – ewolucja systemu gospodarczego:

a. gospodarka naturalna

b. gospodarka wymienna

c. wprowadzenie w wymianie pieniądza monetarnego VII w. p.n.e.

Spis treści

 

Galeria ilustracji

Rozwinięcie tematu

 

Historia w źródłach

Utworzenie kolonii na Kyrenie 

Wychowanie spartańskie

 

Strona główna

Notatki z historii dla gimnazjum

Notatki z wiedzy o społeczeństwie. Zakres rozszerzony